www.silesia-region.pl
  szukaj
II Priorytet ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

I Priorytet ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służ±cej wzmacnianiu konkurencyjno¶ci regionów
Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Działanie 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony ¶rodowiska
Działanie 1.3.1 ZPORR Regionalna infrastruktura edukacyjna
Działanie 1.3.2 ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 1.4 ZPORR Rozwój turystyki i kultury
Działanie 1.5 ZPORR Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarz±d Województwa ¦l±skiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

III Priorytet ZPORR Rozwój lokalny
Działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie
Działanie 3.2 ZPORR Obszary podlegaj±ce restrukturyzacji
Działanie 3.3 ZPORR Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa
Działanie 3.5.1 ZPORR Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Działanie 3.5.2 ZPORR Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

RSS
© Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.