www.silesia-region.pl
  szukaj
Priorytet 1

Celem realizacji Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę.

Priorytetowo będą traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu.
W ramach Priorytetu 1 definiuje się 6 celów cząstkowych, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów:
 1. Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej.
 2. Poprawa powiązañ infrastrukturalnych szczególnie pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostały-mi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.
 3. Uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) tj. Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Transport na lata 2004-2006" oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności.
 4. Ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych.
 5. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej
  o możliwościach rozwojowych regionów.
 6. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach i aglomeracjach.
Rozwój infrastruktury realizowany w ramach Priorytetu 1 przyczyniać się powinien przede wszystkim do:
 1. Zdynamizowania rozwoju krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu.
 2. Zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 3. Zwiększenia atrakcyjności województw jako miejsca pracy i zamieszkania.
 4. Wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu z obszarami biedniejszymi.
 5. Rozbudowy, modernizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu, jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportu oraz wzmacniającej powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich zapleczem.
 6. Poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ruchu miejskich systemów komunikacyjnych, w tym dróg i publicznej komunikacji miejskiej.
 7. Poprawy jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych.
 8. Zwiększenia roli szkół wyższych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionalnych procesach rozwojowych i restrukturyzacyjnych.
 9. Zwiększenia roli turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego jako czynników rozwoju województw i kraju.
 10. Upowszechnienia dostępu do Internetu i zapewnienia mieszkańcom łatwiejszego dostępu do informacji.
W dłuższej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki.
Środki przeznaczone na realizację działań i projektów w ramach Priorytetu 1 będą pochodzić z EFRR oraz między innymi środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa i podmiotów prywatnych.

W ramach Priorytetu 1 zdefiniowano 6 działań, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów i w ramach których można realizować poszczególne projekty:

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego>>
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska>>
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna>>
1.4 Rozwój turystyki i kultury>>
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego>>
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach>>

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.