www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Cel działania

Realizacja Działania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionów. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania między ośrodkami centralnymi, a pozostałymi obszarami województw, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych oraz korytarzy trans-europejskich, jak również poprawę miejskich systemów transportowych, w tym systemów transportu publicznego, w celu zwiększenia atrakcyjności miast jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

PODDZIAŁANIE 1.1.1 "Infrastruktura drogowa"

Beneficjenci końcowi:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

W ramach poddziałania 1.1.1 wspierane będą projekty stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) poprawiające dostęp do:

- sieci dróg krajowych lub międzynarodowych,
- regionalnych centrów gospodarczych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
- istniejących lub planowanych obiektów przemysłowych i usługowych (np. parki przemysłowe),
- portów morskich, portów rybackich, portów rzecznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego,

a także projekty odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności centra gospodarcze i zabytkowe.
W ramach Poddziałania 1.1.1. wspierane będą również projekty dotyczące: budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy dróg w granicach administracyjnych miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych).
W ramach Poddziałania 1.1.1 wyłączone z finansowania są projekty obejmujące drogi gminne i powiatowe o charakterze lokalnym, kwalifikujące się do wsparcia w ramach Priorytetu 3 - "Rozwój lokalny" ZPORR, a także drogi krajowe i międzynarodowe kwalifikujące się do wsparcia w ramach SPO "Transport na lata 2004-2006" oraz inwestycje z części transportowej Funduszu Spójności.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

 1. Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową celem, między innymi osiągnięcia standardów UE w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 2. Budowa, przebudowa, remont lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, celem, między innymi osiągnięcia standardów UE w ww. zakresie.
 3. Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska lub przyczyniająca się do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wyłącznie w przypadku: budowy, przebudowy, remontów lub modernizacji rodzajów projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ramach tego poddziałania, w tym:
 • budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont dróg lub nawierzchni dróg oraz wyposażenie obiektów inżynieryjnych w: zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
 • budowa, przebudowa, modernizacja lub remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
 • budowa lub remont osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
 • budowa lub remont chodników,
 • budowa lub remont przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
 • budowa, remont lub modernizacja ciągów, ścieżek rowerowych,
 • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (np. miejsca postoju podróżnych),
 • budowa lub modernizacja oświetlenia,
 • budowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz,
 • budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
 • budowa kanalizacji teletechnicznej.


PODDZIAŁANIE 1.1.2 "Infrastruktura transportu publicznego"

Beneficjenci końcowi:

 • Gmina, miasto na prawach powiatu
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu
 • Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego

W ramach poddziałania 1.1.2 wspierane będą projekty dotyczące: budowy, rozbudowy lub odnowienia systemów transportu publicznego miast liczących w granicach administracyjnych powyżej 50 000 mieszkańców wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi.
W ramach poddziałania kluczowym kryterium wyboru projektów będzie istnienie aktualnego, Zintegrowanego Planu Transportu Publicznego, który powinien dotyczyć wszystkich form (środków) transportu znajdujących się na obszarze miejskim włączając w to kolej podmiejską. Inwestycje realizowane w ramach poddziałania powinny wynikać z przedstawionego, aktualnego Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub Miejskiej Polityki Rozwoju Transportu) - dokumentów, które wykażą długofalową trwałość proponowanych rozwiązań i mogą dotyczyć rodzajów projektów poniżej opisanych.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (włączając w to zakup taboru) w celu:

a) stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego,

b) przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego,

c) odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego, w tym:

- budowa, adaptacja, remont, przebudowa lub rozbudowa linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np. wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów),
- uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach,
- budowa, adaptacja, remont, rozbudowa lub przebudowa układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach,
- budowa sieci tramwaju szybkiego, adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego,
- adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego,-przebudowa, rozbudowa sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych lub trolejbusowych,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach Poddziałania 1.1.2.: budowy nowych, przedłużenia lub odnowienia istniejących linii komunikacji miejskiej lub podmiejskiej,
- budowa, adaptacja przebudowa, rozbudowa lub remont zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych - tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty) wyłącznie w zakresie lokalnego transportu publicznego,
- budowa, remont, adaptacja, przebudowa lub rozbudowa pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów,
- wyposażenie dróg lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe dla potrzeb komunikacji miejskiej.

2. Budowa, adaptacja, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub przebudowa infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, w tym:

- budowa systemu parkingów "Parkuj i Jedź" ("Park & Ride"), zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia natężenia ruchu lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy i tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo,
- budowa systemów sygnalizacji ulicznej,
- budowa, remont, adaptacja, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i podniesieniu estetyki krajobrazu (np. przystanki), a także pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych.

3. Budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych, rozbudowa lub przebudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu.

4. Tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej i mających na celu między innymi poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń - komputeryzacja systemów transportu publicznego, w tym:
- zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w tym też systemy on-line), monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.