www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska

Cel działania

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Beneficjenci końcowi:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy
 • Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska
 • Organy administracji rządowej w województwie
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 • Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ, POBÓR WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych
 2. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych
 3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowych
 4. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
 5. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
 6. Budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej

II. GOSPODARKA ODPADAMI

 1. Organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu
 2. Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)
 3. Budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych
 4. Rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych

III. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA

 1. Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza
 2. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"

IV. ZAPOBIEGANIE POWODZIOM

 1. Regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony przyrody
 2. Tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych
 3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi
 4. Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji"
 5. Ochrona brzegów morskich

V. WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 1. Opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza
 2. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń
 3. Utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód
 4. Tworzenie map terenów zalewowych
 5. Tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia
 6. Tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej

VI. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa)


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.