www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.1 "Regionalna infrastruktura edukacyjna"

Podstawowym celem niniejszego poddziałania jest wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Celami szczegółowymi poddziałania są:

 • Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województw,
 • Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infrastruktury badawczo-edukacyjnej,
 • Stworzenie warunków szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 • Poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy,
 • Zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych.

Poddziałanie 1.3.2 "Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia"
Podstawowym celem niniejszego poddziałania jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez wysokospecjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej. Celami szczegółowymi poddziałania są:

a. ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej

b. poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego

c. poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego.


PODDZIAŁANIE 1.3.1

Beneficjenci końcowi:

 • Samorząd województwa
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Szkoły wyższe
 • Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym
 • Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym w powiązaniu ze szkołą wyższą
 • Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach tego poddziałania będą realizowane projekty mające na celu polepszenie infrastruktury społeczno - edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym. Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują między innymi:

 1. Budowę nowych lub rozbudowę, przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek, i obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym oraz obiektów naukowo - badawczych w szkołach wyższych. Powyższe projekty stanowić będą główny rodzaj inwestycji wspieranych w ramach działania zgodnie z głównym celem ZPORR jakim jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego.
 2. Budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów sportowych w szkołach wyższych lub kampusach.
 3. Budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej w szkołach wyższych.
 4. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1-3.
 5. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-3.

PODDZIAŁANIE 1.3.2

Beneficjenci końcowi:

 • Zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie) dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd województwa, powiat, akademia medyczna, minister właściwy do spraw zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, właściwy minister
 • Jednostki samorządu terytorialnego - szczebla powiatowego, wojewódzkiego.
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego
 • Spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1, 2 i 3 oraz ministra właściwego prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia
 • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia
 • Regionalne centra krwiodawstwa

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

Poddziałanie skierowane jest w szczególności na:

- Przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366, z 1993 r. Nr 16, poz. 77, z 1994 r. Nr 26, poz. 95, z 1998 r. Nr 37, poz. 214 oraz z l999r.Nr94,poz. 1098).
- Wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne.
- Termoizolację budynków.
- Przebudowę i wyposażenie sal operacyjnych.
- Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych.
- Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie.
- Zakup sprzętu komputerowego.
- Modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych.
- Budowę i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
- Adaptację wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb Ratownictwa Medycznego.
- Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki: reanimacyjne, wypadkowe, noworodkowe) oraz modernizację samolotów i helikopterów na potrzeby Ratownictwa Medycznego.
- Certyfikaty zarządzania jakością.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na zakupie sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, między innymi:

- Mammografy
- Tomografy
- Sprzęt do angiografii inwazyjnej
- Sprzęt do koronarografii
- Sprzęt dla ratownictwa medycznego
- Sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej
- Aparaty USG
- Aparaty EEG
- Aparaty EKG
- Aparaty do hemodializy
- Endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji

Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na zwiększanie tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście Narodowego Programu Zdrowia lub strategii rozwoju województwa lub wojewódzkiej strategii ochrony zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania nowych inwestycji.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.