www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 1.4 - Rozwój turystyki i kultury

Cel działania

Do głównych celów należą:

 • wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
 • ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej
 • wydłużenie sezonu turystycznego
 • zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym

Beneficjenci końcowi:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku
 • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej
 • Organy administracji rządowej w województwie
 • Przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego
 • Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

I. Z ZAKRESU TURYSTYKI

Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro, pod warunkiem, że ich realizacja ma znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. Projekty kwalifikujące się:

 • adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu,
 • rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej,
 • rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie,
 • opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej,
 • rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.

II. Z ZAKRESU KULTURY

Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, a także w wyjątkowych przypadkach z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury związanej z kulturą, pod warunkiem, że w znaczący sposób oddziałuje ona gospodarczo na rozwój regionu i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. W miarę możliwości zrealizowane inwestycje powinny być otwarte publicznie.
Projekty kwalifikujące się:

 • projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów wraz z i ich otoczeniem ,
 • projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z i ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne,
 • projekty związane z zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (w szczególności przed włamaniami, pożarem),
 • projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji publicznej infrastruktury kulturalnej, przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze,
 • projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej,
 • projekty dotyczące rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej).

Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie mogą być związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

Ponadto w ramach Działania będzie można realizować projekty promocyjne (o minimalnej wartości całkowitej 100 tys. euro).
Projekty kwalifikujące się:

 • organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach
 • projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.