www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Cel działania

Celem głównym działania jest wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrz regionalnym, a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Intenetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych, t.j. obszarów wiejskich i małych miast.
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach,
 • wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
 • rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
 • użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja)

Beneficjenci końcowi:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Szkoły wyższe
 • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w których udziałowcami są wyłącznie jednostki publiczne wymienione w pkt 1, 2 i 3
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym policja, straż pożarna
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje jak również kościoły i związki wyznaniowe
 • Jednostki wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych
 • Jednostki publiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lipca 1995 r. o jednostkach, badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.), które tworzą i rozbudowują infrastrukturę techniczną pod warunkiem, że jest zagwarantowany do niej otwarty dostęp dla wszystkich podmiotów
 • Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

ZPORR przewiduje szeroki wachlarz przedsięwzięć możliwych do realizacji w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Jednakże realizacja określonych typów projektów w danym województwie uzależniona będzie od poziomu rozwoju nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w tym regionie. W niektórych województwach potrzebny będzie najpierw rozwój sieci szerokopasmowych. Inne województwa posiadają stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć szkieletową, a zatem będą inwestować głównie w projekty dotyczące aplikacji.

Wsparcie w ramach tego działania będzie występować w następujących rodzajach projektów pilotażowych służących wdrożeniu dwóch działań przewidzianych w dokumencie e-Europe 2005 Action Plan:

 1. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 2. Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi;
 3. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym - najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;
 4. Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. Lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji, (z wyłączeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym między innymi tworzenie systemów informacji przestrzennej (gis) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, bezpieczny intranet - jeśli stanowić będą część szerszego projektu wymienionego w punktach 1-3, 5-6 w ramach Działania 1.5 ZPORR.
 5. Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu
  - aktywne - Telecentra;
  - pasywne - do których zaliczamy Infornaty (jeśli będą stanowić część szerszego projektu w ramach Działania 1.5. ZPORR);
  - model pośredni - do których zaliczamy różne rozwiązania wykorzystujące dostęp do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji pożytku publicznego
  w obiektach publicznie dostępnych - na przykład: bibliotekach publicznych, domach kultury, szkołach wyższych, świetlicach gminnych (za wyjątkiem szkół i bibliotek pedagogicznych oraz innych instytucji wspieranych w tym zakresie przez SPO "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006") - najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;
 6. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych sieci teleinformatycznych służących zapewnieniu dostępu szerokopasmowego, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa).

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.