www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 3.5.1 "Lokalna infrastruktura edukacyjna"

Głównym celem poddziałania jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej.

Poddziałanie 3.5.2 "Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia"

Głównym celem poddziałania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez lokalne ośrodki zdrowia. Celami szczegółowymi poddziałania są:
" zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach
" ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia
" poprawa jakości wyposażenia i stanu budynków ośrodków zdrowia

PODDZIAŁANIE 3.5.1

Beneficjenci końcowi

 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2 prowadzące działalność o charakterze sportowym
 • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
 • Właściwy minister, dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

Realizowane w ramach poddziałania projekty obejmują w szczególności:

 1. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów dydaktycznych (w szczególności budynków szkolnych, przedszkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych).
 2. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących bibliotek.
 3. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów sportowych (w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, stadionów, hal sportowych).
 4. Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów infrastruktury społeczno -edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek).
 5. Budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej i sanitarnej.
 6. Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych.
 7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-6 realizowanych w ramach poddziałania.

PODDZIAŁANIE 3.5.2

Beneficjenci końcowi

 • Jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat)
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia
 • Zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty
 • Ośrodki zdrowia, w tym przychodnie i poradnie- zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i samorząd gminny
 • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia
 • Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

Poddziałanie skierowane jest w szczególności na:

 1. Przebudowę, modernizację obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Wymianę wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne.
 3. Termoizolację budynków.
 4. Przebudowę i wyposażenie sal zabiegowych.
 5. Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych.
 6. Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie w tym: zakup sprzętu komputerowego.
 7. Modernizację oraz zakup nowych urządzeń medycznych m. in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.

Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na rozbudowę tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście Narodowego Programu Zdrowia lub strategii rozwoju województwa lub regionalnej strategii ochrony zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania inwestycji.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.