www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Cel działania:

Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów).

Ostateczni Odbiorcy - projektodawcy:

 1. wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
  • Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem prowadzącym. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem prowadzącym lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym. Beneficjenci będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki), przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.
  • Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przygotowują projekt dla uczniów szkół dla których są organem dotującym. Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne mogą przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do szkół, dla których są organem dotującym. Beneficjenci będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, przekazywanie stypendiów (w formie rzeczowej, dofinansowania opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki), przechowywanie dokumentacji związanej z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.
 2. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
  • Powiaty; Związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów. Powiat może przekazać obsługę (realizację) zadań w ramach projektu stypendialnego do podległych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub społecznym lub do organizacji pozarządowych działających w regionie wybranych zgodnie z obowiązującym prawem. Beneficjenci będą odpowiedzialni za przygotowanie Regulaminu przyznawania stypendiów, rekrutację stypendystów, wypłatę stypendiów lub refundację kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studentów zw. z pobieraniem nauki, przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi w przypadku kontroli.

Beneficjenci ostateczni - grupy docelowe:

 1. uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie) podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 2. studenci pochodzący z obszarów zmarginalizowanych (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego beneficjentem), w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Rodzaje projektów:

 1. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej (zakup podręczników etc.), dofinansowania przez beneficjenta opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
  • Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 250 zł. miesięcznie.

 1. studenci

  Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki.

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
  • Całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
  • Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 350 zł. miesięcznie.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.