www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości

Cel działania:

Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiebiorstw oraz zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Ostateczni odbiorcy - projektodawcy:

 • ośrodki KSU,
 • instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • OHP,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • jednostki naukowe,
 • ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
 • konsorcja ww. podmiotów.

Beneficjenci ostateczni - grupy docelowe:

Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Wsparcie udzielane jest również osobom, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzaje projektów:

W ramach działania realizowany będzie jeden typ projektu, który będzie obejmował następujące formy wsparcia:

 • Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na:
  • organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia,
  • zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę osób, udzielając im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorstw,
  • organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
 • Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
 • Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiebiorstwa w formie:
  • wsparcia pomostowego,
  • jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności.

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.