www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Cel działania:

Podniesienie potencjału regionu Województwa Śląskiego poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym (B+R) a gospodarką stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w sferze innowacji i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Regionalna Strategia Innowacji - dokument programowy na lata 2003-2013 wymienia wyróżniającą się działalność innowacyjną w następujących obszarach naukowych:

technologie z zakresu automatyki przemysłowej i inżynierii materiałowej,

 • biotechnologia, w tym bioinżynieria, biologia technologia dla zdrowia,
 • optoelektronika,
 • technologia dla energetyki, w tym technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów oraz oszczędność energii,
 • technologia dla ochrony środowiska, w tym inżynieria biogeochemiczna oraz zarządzanie odpadami,
 • technologia informacyjna i telekomunikacji,
 • produkcja i przetwarzanie materiałów, w tym materiałów zaawansowanych,

oraz przemysłowych:

 • chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne,
 • maszyny i urządzenia,
 • maszyny i aparatura elektryczna,
 • pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy,
 • wyroby gumowe i tworzywa sztuczne,
 • wyroby z surowców niemetalicznych,
 • metalowe wyroby gotowe,
 • artykuły spożywcze i napoje,
 • włókiennictwo,
 • produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza.

Przewidziane formy wsparcia w ramach tego działania pozwolą m.in.: animować współpracę partnerską na rzecz innowacji, stymulować powstawanie pomysłów w sieciach współpracy działających w ramach RIS, zwiększać dostępność MŚP do informacji, uporządkować system finansowania działalności innowacyjnej MŚP, promować kulturę innowacyjną w MŚP i B+R.

Ostateczni odbiorcy - projektodawcy

 • jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (np. centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego),
 • organizacje pozarządowe,
 • samorządy gospodarcze i zawodowe,
 • przedsiębiorcy,
 • konsorcja ww. podmiotów.

Beneficjenci ostateczni - grupy docelowe

 • przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) w tym jednostki zajmujące się badaniami i rozwojem w tych przedsiębiorstwach;
 • szkoły wyższe;
 • ośrodki badawcze, instytuty naukowe, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, laboratoria, centra doskonalenia i inne jednostki rozwojowe;
 • uczestnicy studiów doktoranckich;
 • pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni biorący udział w stażach w przedsiębiorstwie.

Rodzaje projektów

 • tworzenie i dostosowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych;
 • tworzenie sieci transferu innowacji pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji (w tym zbieranie danych i tworzenie baz danych) jak i informacja dotycząca szkoleń i innych działań edukacyjnych wspierających transfer innowacji;
 • transfer wiedzy z sektora badawczo - rozwojowego do przedsiębiorstw poprzez staże w przedsiębiorstwach:
  • absolwentów szkół wyższych
  • pracowników sektora badawczo - rozwojowego;
 • stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz kierunków studiów wykorzystywanych w rozwoju klastrów przemysłowych. Kierunki te określone są w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnej lub strategii rozwoju województwa.

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.