www.silesia-region.pl
  szukaj
Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa

Cel działania:

Przedsiębiorstwa napotykają na najpoważniejsze bariery rozwoju w początkowym okresie działalności. Bariery te są związane zarówno z brakiem kapitału jak i specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji.

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Beneficjenci ostateczni - projektodawcy:

Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, i
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub
 • wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro,

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 10 pracowników lub które rozpoczęły działalność wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego będą wspierane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Informacji udziela Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. (www.garr.pl; tel. 32 201 40 56)

Rodzaje projektów:

TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw

Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z:

 • opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
 • wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
 • zdobyciem nowej grupy klientów,
 • racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,
 • poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.

Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych:

 • do 5000 euro (równowartości w PLN),
 • 50% kwalifikującego się kosztu,

TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:

 • rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
 • rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
 • rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
 • zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,
 • unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
 • modernizacją środków produkcji,

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych:

 • do 50 000 euro (równowartości w PLN),
 • nie więcej niż 65% kwalifikowanych kosztów projektu (w woj. śląskim)

Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześniania zarówno ich sposobu funkcjonowania jak i wyposażenia.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.