www.silesia-region.pl
  szukaj
Informacje o ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006.

Program ten rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

ZPORR jest jedynym programem operacyjnym finansowanym z dwóch funduszy strukturalnych. Pierwszy i trzeci priorytet tego programu są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugi priorytet jest w całości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004-2006 w realizację ZPORR zostanie zaangażowanych 4 083 926 932 euro, w tym ze strony funduszy strukturalnych – 2 968 470 769 euro. Szacuje się, że zaangażowanie środków Unii Europejskiej w tych właśnie latach w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce, w układzie poszczególnych funduszy strukturalnych, przyjmie następujące proporcje:
EFRR – 85,2% (2 530 001 234 euro),
EFS – 14,8% (438 469 535 euro).
Dofinansowanie z EFRR i EFS może wynosić maksymalnie do 75% kwalifikującego się kosztu, a w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto – 50%. W przypadku tego samego projektu nie można otrzymać jednocześnie dofinansowania z dwóch funduszy tj. EFRR i EFS. Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programów:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów>>
1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego>>
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska>>
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna>>
1.4 Rozwój turystyki i kultury>>
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego>>
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach>>

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach>>
2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie>>
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne>>
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa>>
2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi>>
2.5 Promocja przedsiębiorczości>>
2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy>>

Priorytet 3. Rozwój lokalny>>
3.1. Obszary wiejskie>>
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji>>
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe>>
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa>>
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna>>

Priorytet 4. Pomoc techniczna>>

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR.Podsumowanie realizacji ZPORR

Końcowy raport z postępu wdrażania ZPORR 2004-2006 [16744kB]
Załącznik 1 [1694kB]
Załącznik 2 [81kB]
Załącznik 2a [67kB]
Załącznik 3 [111kB]
Załącznik 3a [57kB]
Załącznik 4 [241kB]
Załącznik 4a [209kB]
Załącznik 5 [1042kB]
Załącznik 6 [423kB]
Załącznik 7 [158kB]
Załącznik 8 [183kB]
Załącznik 9 [272kB]
Załącznik 10 [137kB]
Załącznik 11 [231kB]
Załącznik 12 [358kB]

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.