Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 253 z dnia 17 kwietnia 2018
Nr uchwałyW sprawie
844/253/V/2018 podwyższenia kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcia przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
845/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0514/17-002 złożonego przez Gminę Łękawica w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
846/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-052G/17-002 złożonego przez Gminę Miedźna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
847/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-051D/17-002 złożonego przez Gminę Herby w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
848/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0533/17-002 złożonego przez Gminę Ciasna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
849/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0622/17-002 złożonego przez Krzysztofa Bednarskiego "KRY -MAT II" w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
850/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0556/17-002 złożonego przez: Powiat Myszkowski, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
851/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056F/17-002 złożonego przez: Gminę Przystajń, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
852/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-057E/17-003 złożonego przez: Gminę Koniecpol, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
853/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056C/17-003 złożonego przez: Gminę Janów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
854/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0555/17-003 złożonego przez: Gminę Starcza, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
855/253/V/2018 wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
856/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0588/17-002 złożonego przez: Gminę Poraj, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
857/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056G/17-003 złożonego przez: Gminę Panki, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
858/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-055E/17-002 złożonego przez: Gminę Miedźno, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
859/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-055D/17-002 złożonego przez: Gminę Lelów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
860/253/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0549/17-002 złożonego przez: Gminę Rędziny, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
861/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-054D/17-002 złożonego przez: Gminę Mykanów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
862/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0539/17-002 złożonego przez: Gminę Opatów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
863/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-08C9/17-001 złożonego przez IPC Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
864/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08DE/17-002 złożonego przez Code Design Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
865/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.02-24-073D/17-001 złożonego przez Jastrzębie-Zdrój - Miasto na Prawach Powiatu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
866/253/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.03-24-07AA/17-001 złożonego przez INVENTUM Sp. z o. o. w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
867/253/V/2018 wydania decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej 1702/FR/2014 wydanej przez Zarząd Województwa Śląskiego w z dnia 28 sierpnia 2014r., dotyczącej Beneficjenta Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
868/253/V/2018 zmiany zapisów umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości pn. „Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego” zawartej ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. w postaci aneksu do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.01-00-011/09 z późniejszymi zmianami wraz z załącznikiem nr II.3 Produkt standardowy – Poręczenia
869/253/V/2018 wydania decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 2667/FR/2014 wydaną przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 11 grudnia 2014r., dotyczącej Beneficjenta Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
870/253/V/2018 przyjęcia dokumentów stanowiących element zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) oraz zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa
871/253/V/2018 zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 dla Poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia dofinansowania dla projektu wybranego do dofinansowania o dodatkowe środki pochodzące z budżetu państwa
872/253/V/2018 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – 3D-PROTO sp. z o. o., wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie parku technologicznego jako centrum innowacji i technologii w Częstochowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
873/253/V/2018 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka (adres: ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42 700 Lubliniec, NIP: 5751827180, REGON: 240363900), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0431/15-00 z dnia 10 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem.
874/253/V/2018 rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
875/253/V/2018 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
876/253/V/2018 Zwiększenia wartości projektu i zmiany Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt. „Praca z EURESem - Twoim sukcesem!” realizowanego w latach 2017-2020 w ramach Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
877/253/V/2018 uchylenia Uchwały nr 474/176/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7.03.2017 r. w sprawie: określenia Zasad powoływania i trybu pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.
878/253/V/2018 powołania Komisji konkursowej konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”
879/253/V/2018 powołania Komisji konkursowej konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
880/253/V/2018 powołania Komisji konkursowej konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: - profilaktyki otyłości i nadwagi, - profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze, - profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi”.
881/253/V/2018 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadań pod nazwą ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz ,,Zawody Sportowo – Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych.
882/253/V/2018 przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej-Wsi, Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej oraz Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej
883/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
884/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
885/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
886/253/V/2018 odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności przedsiębiorstwa „Natalia” S.C. Bogusława Poloczek, Ryszard Poloczek względem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
887/253/V/2018 zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy nr 2927/ZD/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
888/253/V/2018 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
889/253/V/2018 powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które będą realizowane w 2018 roku
890/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Jancie (Janta) - Wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
891/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce (Motyka) – Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
892/253/V/2018 przyjęcia od „Jelonek” Jerzy Fryda Spółka Jawna darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 939 w miejscowości Strumień
893/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
894/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
895/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
896/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
897/253/V/2018 wyrażenia zgody na przekazanie Programów prac urządzeniowo-rolnych
898/253/V/2018 przekazania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów opracowanych w ramach programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych
899/253/V/2018 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, na czas oznaczony 3 lat.
900/253/V/2018 udzielenia bonifikaty od cen nieruchomości położonych w Kłobucku przy ul. Żółkiewskiego nr 24 i nr 26 sprzedawanych bezprzetargowo na rzecz ich najemców, stanowiących własność Województwa Śląskiego.
901/253/V/2018 podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
902/253/V/2018 powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
903/253/V/2018 zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej” oraz zawarcie umowy dotacji
904/253/V/2018 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
905/253/V/2018 stosunku pracy Pani Magdaleny Skóry – zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. Książnicy
907/253/V/2018 wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego.
908/253/V/2018 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będących w zarządzie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji.
909/253/V/2018 udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa
910/253/V/2018 akceptacji sprawozdań z wykonania zadań publicznych Województwa Śląskiego realizowanych przez Wydział Dialogu w 2017 roku.
911/253/V/2018 przyjęcia „Programu dla młodych”.
912/253/V/2018 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok
913/253/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie